Địa Tạng Vương Bồ Tát – Phần 2

0
209
Picture of sunset, Cotswolds, England March 2005

Xem Phần 1 về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Thiêng Liêng Đầy Ân Đức, được tôn kính như người cai quản và bảo vệ tất cả chúng sinh trong sáu cõi, và là một trong những vị Bồ Tát từ bi nhất trong Phật giáo.

Trong quyển Kinh này, có một câu chuyện kể về việc Phật Thích Ca Mâu Ni giao phó Ngài Địa Tạng một việc. “Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nâng cánh tay sắc vàng của Ngài chạm vào đầu Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà rằng:

‘Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông chẳng thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông chẳng thể nghĩ bàn, trí huệ của ông chẳng thể nghĩ bàn, biện tài của ông chẳng thể nghĩ bàn. Cho dù mười phương chư Phật ngợi khen và tuyên nói về những việc không thể nghĩ bàn của ông thì cũng chẳng thể hết. Địa Tạng Bồ Tát, ông nên nhớ, Ta nay tại Cung trời Đao Lợi, ở trong đại hội với tỷ ức bất khả thuyết chư Phật Bồ Tát mà phó chúc cho ông, ông đừng để cho chúng sanh nào sa đọa trong đường dữ dù chỉ một ngày, một đêm. Hơn thế nữa, ông chớ nên để họ phải bị đọa lạc vào địa ngục Vô gián hay địa ngục A Tỳ nơi có tội nhân chịu đau khổ, chết rồi ngay lập tức đau khổ trở lại, không ngừng nghỉ trong muôn triệu ức kiếp. Chúng sinh có khuynh hướng thiên về thói ác, và khi họ sửa đổi, họ dễ đầu hàng trước cám dỗ, dễ tái phạm và khó nhất là những thói quen xấu này sẽ tăng bội phần. Cũng vì lẽ đó cần thiết có muôn triệu ức hóa thân để trợ giúp cho mỗi người mắc phải sai lầm, tùy vào sự yếu đuối của từng chúng sinh mà giúp họ tránh khỏi sai lầm. Này Địa Tạng Vương Bồ Tát, nay Ta gửi thác tất cả chúng sinh cho ông. Khuyến khích những ai làm việc thiện dù là nhỏ nhất, khuyến khích họ dù đó là hàng chư thiên, thiện nam hay tín nữ, đừng bao giờ để họ gián đoạn các nỗ lực thiện lành dù là nhỏ nhất.

Đó là nhiệm vụ cao cả, xin hãy dùng thần lực của ông bảo vệ những chúng sinh đó và giúp họ cải thiện

hành động thiện lành mà không để họ thối bước. Trong vị lai, nếu bất cứ ai do nghiệp mà khiến họ sa vào địa ngục mà có thể nhớ danh hiệu của một vị Phật hay một vị Bồ Tát, một đoạn kinh hay thậm chí một câu kệ từ Kinh Đại thừa, khi họ đến cổng Địa ngục, thì hãy dùng thần lực của ông, dẫn dắt những chúng sinh này thoát khỏi bể khổ. Hãy cho họ thấy các pháp thân khác nhau của ông và mang họ đến bờ Giải thoát để vui hưởng Hỷ lạc Vô cùng.’”

“Lúc bấy giờ, Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay và bạch với Đức Phật rằng: ‘Bạch Đức Thế Tôn, xin đừng lo lắng; nếu bất cứ chúng sinh nào đời sau dù chỉ có một ý niệm tôn kính Giáo lý của Phật, thì con sẽ cố gắng hết sức để cứu độ những người đó ra khỏi đau khổ của vòng Sinh Tử và dùng trăm nghìn phương tiện để dẫn dắt họ đến Bờ giải thoát. Còn nếu con biết bất cứ ai làm việc thiện lành, thì con sẽ hộ trì cho họ đạt quả vị Phật mà không thoái chuyển.’”

Bởi lòng thương yêu từ ái vô biên mà Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn cứu độ con người khỏi địa ngục và sáu cõi đồng thời giúp họ giải thoát dù họ chỉ thực hiện một điều thiện nhỏ. Trong mắt của Ngài, không có ai phải chịu hình phạt. Ngài Địa Tạng tha thứ tất cả họ và dẫn dắt tất cả đến cõi Niết Bàn để vui hưởng hỷ lạc Thiên Đàng.

Mời quý vị xem đầy đủ Phần 2 tại đây:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here